Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas s poskytnutím osobních údajů

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je Stáj s.r.o. (GIANT STORE BRNO), se sídlem Veveří 325/38, 602 00 Brno.

 

Zpracovatel osobních údajů

Zpracovatelem osobních údajů je táj s.r.o. (GIANT STORE BRNO), se sídlem Veveří 325/38, 602 00 Brno. Osobní údaje je oprávněn také zpracovávat kterýkoliv zaměstnanec správce.

1. Text souhlasu

Souhlas bude proveden elektronicky odesláním žádosti o zasílání novinek.

 

Kliknutím na tlačítko “ODEBÍRAT”

ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o ochraně osobních údajů“), a v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. Dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obocné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabude účinnosti dne 25. 5. 2018, souhlasím se shromažďováním, uchováváním a zpracováním mých osobních údajů mnou poskytnutých správci.

 

2. Údaje, které budou zpracovány

- jméno a příjmení, popřípadě název obchodní společnost

- elektronická adresa (emailová adresa) fyzické osoby nebo společnosti a její zaměstnanců

3. K jakým účelům budou osobní údaje zpracovány a uchovány

Osobní údaje, kterými jsou:

- jméno a příjmení, popřípadě název obchodní společnost

- elektronická adresa (emailová adresa) fyzické osoby nebo společnosti a její zaměstnanců

Budou zpracovány:

- pro zasílání marketingových oznámení správce (Newsletter, Katalogy, Akční nabídky, Výprodejové akce apod)

4. Doba, po kterou budou osobní údaje uchovány

Správce bude uchovávat osobní údaje po dobu nezbytně nutnou. Nejdéle bude správce uchovávat osobní údaje po dobu 5 let.

5. Jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány a uchovány

Osobní údaje budou zpracovány:

- strojově (automatizovaně) prostřednictvím výpočetní techniky a softwarového vybavení

6. Práva subjektu údajů, informace a přístup k osobním údajům

Jako subjekt údajů mám právo na přístup k mým osobním údajům, mám právo na jejich opravu nebo výmaz nebo omezení zpracování. Mám právo požadovat informace jaké osobní údaje jsou zpracovávány a mám právo požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.

Dále mám právo vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů (tj. právo získat osobní údaje, které se mne týkají a které jsem poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, viz čl. 20 GDPR).

Mám právo na souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založení na souhlasu uděleném před jeho odvoláním, pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR. To znamená, že takové právo nemám zejména tehdy, pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (zejména povinnosti vztahující se k Legalizaci Výnosů z Trestné Činnosti - LVTČ).

Jako subjekt údajů jsem informován o tom, že souhlas s poskytnutím údajů mohu odvolat odesláním e-mailu na adresu info@giantbrno.cz nebo v papírově podobě poštou.

Jako subjekt údajů mám právo požádat o informaci o zpracování mých osobních údajů, přičemž tuto informaci je správce povinen bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením § 12 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Jako subjekt údajů mám v případě pochybností o dodržování povinností související se zpracováním osobních údajů právo obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Správce prohlašuje, že při zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování, včeetně profilování, uvedené v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR.

Správce prohlašuje, že osobní údaje nejsou zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.

Správce prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat:

- strojově (automatizovaně) prostřednictvím výpočetní techniky a softwarového vybavení

- v písemné podobě

7. Závěrečná ustanovení

Jako subjekt údajů prohlašuji, že jsem si vědom(a) svých práv dle ustanovení § 12 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů a svých práv dle GDPR.

Prohlašuji, že všechny poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu a zpracovávat je bude pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.

Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.

 

Stáj s.r.o. (GIANT STORE BRNO)

Veveří 38, Brno Naplánujte si cestu k nám...

www.giant-bicycles.cz www.liv-cycling.cz www.giro.com www.bellsports.com www.amulet.cz/cs/kola/detska-kola/ www.camelbak.com www.blackburndesign.com www.fizik.it www.gorebikewear.com www.vdocyclecomputing.com www.eastoncycling.com cycle.shimano-eu.com www.manitoumtb.com www.sciconbags.com www.finishlineusa.com www.tifosioptics.com www.zoic.com www.guenergy.com www.galius.com www.vittoria.com www.g-form.com www.crankbrothers.com